8

فاجعه‌ی فرهنگی – تاریخی اروپا / گفت‌وگوی جمعی یُزف بویز، انزلم کیفر، یانیس کونلیس و انتسو کوکی

ترجمه: رویین پاکباز