ونگوگ کفش‌ها van gogh
50,000 ریال – خرید

20

غنای فقر / آریاسپ دادبه

در فرهنگ‌های بشری اشیاء دارای ارزش‌های ویژه‌ای هستند، و چون یک واسط آئینی عمل می‌کنند. این واسط گاه مفاهیم آئینی خود را در خفا حمل می‌کند. شیء می‌تواند قابل ستایش باشد (به کار برده می‌شوند)؛ اما هیچگاه ابژه‌ی ما نیستند و به مفهومی دیگر (تودستی) هستند.