>> شماره 31

عکس و نشانه‌ی زبانی / مهدی مقیم‌نژاد

اگر بنا بر توافق، عکاسی را به عنوان بخشی از تاریخ هنرهای تجسمی در نظر گیریم باید بگوییم که این دو در سیر مطالعات نظری خود هرگز برکنار از روابطی پیوسته با زبان verbal یا کلامی نبوده‌اند. بنابراین، چه در عنوان این نوشتار عبارت "تاریخی" را به معنای "قدیمی‌ترین" و چه "تعیین کننده‌ترین" در نظر گیریم به مقصود خود نزدیک شده‌ایم. نوشتار پیش رو، تنها و تنها، مروری است بر پایه‌ای‌ترین سطح این بحث یعنی وجوه تشابه و تفاوت میان "عکس" و "نشانه‌ی زبانی" و "عکاسی" و "زبان". ...