>> شماره 5

عکس دستکاری شده / گراهام کلارک / علی عامری

عکاسی "ناب" براساس تصویری آرمانی بنا شده که از حد دنیای عادی فراتر می‌رود. این رویکرد دیدگاه عکاسی را به منزله عمل واقعی ثبت، زیر سؤال می‌برد و آن را در این حالت محدود می‌سازد ولی به هر صورت تأکید می‌کند که عکس بر مبنای چیزی که دیده و نه تصور می‌شود، پدید می‌آید. بدین معنی، متفاوت با اصطلاحات زیبایی‌شناسی مدرنیست است که وقتی استیگلینس در نیویورک دست‌اندرکار تأسیس "291" و "کمرا ورک" بود، دنیایی را که عکاس به عنوان سوژه در نظر می‌گرفت، مردود می‌دانست.