>> شماره 57

عکس خانوادگی و سیر آن در جامعه‌ی ایرانی / افسانه کامران

آیا اولین عکس‌های تاریخ عکاسی در ایران ــ ناصرالدین شاه و فرزندانش و یا ناصرالدین شاه با زنانش‌ــ را می‌توان جزء اولین عکس‌های‌خانوادگی در ایران قلمداد کرد و یا اینکه آنچه تنها پس از اختراع دوربین کداک و استفاده آسان آن برای بیشتر اقشار جامعه فراهم شده است را عکس‌خانوادگی نامید؟ آیا بازنمایی شکل‌های متفاوت خانواده و انواع هم‌باشی‌ها که تجربة زندگی در دنیای مدرن است را می‌توان عکس‌خانوادگی نامید؟ و یا باید عکس‌خانوادگی را تنها بازنمایی خانواده‌ای اسطوره‌ای و مرکزی دانست؛ خانواده‌ای مرکب از پدر، مادر و دو فرزند، آن‌گونه که عموماً در تبلیغات بازنمایی می‌شود. این مقاله درصدد است تا با واکاوی در عکس‌خانوادگی و چگونگی سیر آن در جامعة ایرانی پاسخی برای این سؤالات بیابد.