69

«عکس‌ها همگی از خورشیدند»/ نسرین طالبی‌سروری

عکس‌های اوتا بارت از پی سنتی طولانی از توجه به نور در عکاسی برآمده‌اند. هرچند نور عامل اصلی در ثبت عکس است، با نگاهی به عکس‌ها در طول تاریخِ این رسانه می‌توان پی‌برد که بعضی از آن‌ها، به شیوه‌هایی گوناگون، به نور توجهی خاص نشان داده‌اند. در این خیل، آثار بارت از تازه‌ترین این شیوه‌هاست؛ شیوه‌ای که گاه در تضاد با ـ و گاه در راستای ـ شیوه‌های دیگر شکل گرفته و نگاه جدید و خاص خود را به نور بیان می‌کند.