14

عکس‌های زمان ما / تورج حمیدیان

بعد از رواج یافتن انواع دوربین‌ها و امکانات عکاسی دیجیتال، و توسعه‌ی بسیار سریع آن، نگرانی‌ها و یا سؤالات فراگیری در میان عکاسان سنتی در مورد آینده‌ی عکاسی و اتفاق‌هایی که بر اثر سهولت کار و اینکه همه می‌توانند به نوعی عکاس باشند پدید آمد. این نگرانی در مورد بی‌مصرف شدن مهارت‌های پیشین و هم در مورد معیارهای عکس در زمان ما بوداتفاقی که در گذشته هم موارد و سوابقی داشته‌است. ...