40

عکاس توانا و موظف / احمد عالی

قریب دو سال بود می‌شنیدم نمایشگاه کارهای عکاسی مهدی سیف‌الملوکی گشایش خواهد یافت، به همت و از طریق سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران. 15 خرداد ماه امسال در محل ورودی یا انتظار تئاتر شهر، سالنی هم جهت اینچنین فعالیت‌ها و نمایشگاه‌ها در نظر گرفته می‌شد که حداقل ضمانتی بود برای حفظ حرمت و عرضه و فعالیت یک کار مستقل هنری با در و پیکر مستقل و مشخص. ...