>> شماره 51

عکاسی و ایتالیا / ماریا آنتونلا پلیتزاری / الهام شوشتری‌زاده

تاریخ عکاسی ایتالیا، به دلیل موانع زبانی و همچنین به دلیل در حاشیه ماندنِ بازار هنری این کشور در مقایسه با بازارهای هنری اروپایی و آسیایی، چندان شناخته‌شده نیست. از عرصه عکاسی ایتالیا فقط چند نام ــ‌ برادران آلیناری، براگالیا، پاپاراتزی، جاکوملی و نام دو سه عکاس معاصر‌ــ برای غیر ایتالیایی‌ها آشنا هستند و این در حالی است که عکاسی در این کشور تاریخچه‌ای بسیار متمایز دارد.