>> شماره 20

عکاسی مُد / آناندی رامامورتی / حمیدرضا کرمی

پرداختن به ژانر عکاسی مُد از آن رو شایسته است که این حوزه از عکاسی تبلیغاتی، با بحث‌هایی که پیرامون ساختِ زنانگی و بازنماییِ جنسیت یافته درگرفته، به شکل خاصی مورد توجه قرار گرفته است. صنعت مُد، ابزار دیگری فرادست‌مان می‌نهد تا با آن شکل‌گیری اجتماع دیگری از "امر تماشایی" را تشخیص دهیم.