مدخل‌های حرفه هنرمند و پرونده‌هایی که درباره‌ی موضوعات هنری و ایده‌های نظری کار کرده است. هنر ایران و هنر جهان هنرمندان ایران و هنرمندان جهان iran contemporary art persian culture
شماره 56

عکاسی معاصر ایران

سخن ما

در این شماره و شماره‌ی پیش سعی کردیم از کسانی که در وهله‌ی اوّل مسئله شان عکاسی و به دیده‌ی ما مهمتر از آن، عکاسی ایران است، مدد بگیریم. تمرکز اصلی این دو شماره معطوف به عکاسی معاصر ایران و تا اندازهای معضلات آن است. این نوشتارها طبعاً ادّعای هیچ حکمی را ندارند و تنها طرح بحثاند و آغاز گر. نقد هایی هم به آنها وارد است، امیدواریم مثل شماره‌ی قبل اگر نقد و پاسخی به هر کدام از اینها هست، آن را با ما در میان بگذارید تا این گامهای اوّلیه را با هم برداریم.

 این دو شماره را غنیمت شمردیم و در پایان این شماره سعی کردیم حتی الامکان از تمامی عکاسانی که هم مطرح اند و هم بیش و کم مستمر کار میکنند تصویری انتخاب کنیم.*  همه‌ی کارها مربوط به عکاسی معاصر ایران هستند. گمان می کنیم این نگاه گذرا هم نوشته ها را ملموستر می کند و هم افق گستردهتری پیش روی ما میگشاید. و البته روشن است در هر گزینشی میتوان مانند هر گزینش دیگری امّا و اگر کرد. ما  این امّا و اگرها را خوش آمد میگوییم.

 

*گل آرا جهانیان با صبر و حوصله‌ی بسیار در گردآوری تصاویر به ما کمک و نکات مهمی را به  به ما گوشزد کرد.