72

عکاسی شیراز: چند نگاه / سجاد آروند، غلامرضا یزدانی

در ایران معضل تاریخ‌نگاری و سنت تاریخ شفاهی از گذشته تا به امروز گریبان ما را رها نکرده و به تبعیت از این امر، عکاسی در شیراز نیز تاریخ مدون و مکتوبی ندارد. پرسش این است چرا آن تاریخ قاجاری منقطع می‌شود، جلو نمی‌آید و به پیش و پس خودش وصل نمی‌شود؟... آیا از پی حضور عکاسی در جامعه‌ی ایرانی این دو بر هم تأثیری می‌گذارند؟ پرسش از هنر بودن عکاسی چه زمانی در جامعه‌ی ایرانی شکل می‌گیرد؟...