37

عکاسی در دوران واقع‌گرایی و تصویرگری / ترجمه و تلخیص: ابوالفضل توکلی‌شاندیز

یکی از ویژگی‌های عکاسی مدرن این بود که پایه‌گذار تجسم و تصوری بود که انتقال می‌یافت و در اختیار عموم قرار می‌گرفت و لذا می‌توانست بر جامعه تأثیر بگذارد. این کارکرد اجتماعی با بلوغ جامعه توده‌وار در دهه‌های 1920 و 1930 میلادی پیوند نزدیکی داشت. ریشه‌های آن به اواخر قرن نوزدهم باز می‌گردد، اما در دهه‌های 1920 و 1930 بود که عامه مردم بر تمام جنبه‌های جامعه مسلط شدند و در توزیع و مصرف کالاها و همچنین در تعیین ارزش‌های اجتماعی و قریحه نقشی اساسی ایفا کردند. این امر در ژاپن نیز همانند غرب صادق بود...