72

عکاسی در تبریز؛ در میانِ بود و هست / محسن بایرام‌نژاد

وقتي صحبت درباره‌یِ عكاسیِ يك شهر است، بنا به محدوديت‌های مختلف، قادر نخواهيم بود كه به همه‌یِ آنچه بود و هست اشاره كنيم. زمينه‌یِ مدنظر مقياس بزرگی دارد و نمی‌توان به مو‌به‌مویِ جزئيات و گونه‌گونیِ اتفاقات اشراف كامل داشت. به‌منظور تلاش جهت مختصرنگاریِ، اين نوشته در قالب نظري و نه تاريخ‌نگاریِ صرف نگاشته شده است. با اشاره‌ایِ كوتاه به سرآغاز عكاسی در اين شهر، دو اتفاق برجسته و پُررنگ در يك دهه‌یِ گذشته، عكاسی مستند/شهرنگاریِ و نقش آكادمی در به ‌وجود آمدن نسلی نو، مورد بررسی اجمالی قرار می‌گيرد. با بررسی اين دو، جاي خالیِ هرآنچه نيست يا كم‌رنگ است به‌وضوح پديدار خواهد شد. ...