40

معرفی کتاب «عکاسی: درآمدی انتقادی» / لیز ولز

امروزه تصویر چنان جایگاهی در زندگی انسان پیدا كرده كه تصور وجود جامعه‌ای بدون تصویر دیگر محال است. اگر زمانی تصویر نقشی حاشیه‌ای در جوامع داشت اینك به یكی از سازه‌ها و اجزاءِ حیاتی زندگی روزمره‌ی انسان معاصر بدل شده است...