>> شماره 49

عکاسی با تلفن‌های هوشمند شمشیری دو پهلو / کاوه بغدادچی

عکاسی از بدو پیدایش در نیمه قرن نوزدهم تاکنون همواره به دلیل سرشت مکانیکی و وابسته بودن به فن و تکنولوژی برای تولید عکس درگیر چالش‌هایی بوده که از یک سو عکاسی را نوعی فرایند تولیدی کاملاً فنی و از سوی دیگر فرایندی کاملاً هنری و وابسته به ذهنیت و فردیت عکاس معرفی کرده است. در حقیقت وجه فنی عکاسی در اغلب موارد مانعی بزرگ برای درنظر گرفتن نقش فعالانه و مؤثر عکاس در تولید تصویر بوده است. ...