>> شماره 65

عکاسی از واقعیت، نقاشی از تاریخ / نسرین طالبی سروری

دیرزمانی است که وقتی بشر از آن لحظه‌ی اتفاق یا فاجعه‌ای صحبت می‌کند که تکرار نه‌چندان بی‌شباهت‌شان را تاریخ نامیده است، فوراً تصاویری از آن اتفاقات به ذهنش می‌آید؛‌ عکس‌های کسانی‌که همواره آنجا و در صحنه حاضر بوده‌اند تک‌لحظه‌هایی را ضبط کرده‌اند که بدون آن تصاویر اینک تصور گذشته ناممکن می‌نماید. نقش عکس‌ها در تصورات ما چنان مهم است که والتر بنیامین «مشخصه‌ی همه‌ی تاریخ» را «رخدادی فوتوگرافیک» می‌داند...