>> شماره 42

عکاسِ هنرمند / مهدی غفاری

اين نوشته سخنى‌ست به اجمال و در حوصله خوانندگان فصلنامه حرفه:هنرمند درباره حسن غفارى از عكاسان شناخته كشور. نخست يادىست از گذشته عكاس و شاهدى بر خودساختگى‌اش؛ سپس نگاهى‌ست به بارزترين سوژه در آرشيو تصاوير او از ديدگاه نويسنده بىآنكه ديگر سوژه‌ها در ساير كارهايش ناديده گرفته يا كم اهميت شده باشند...