شماره 15

عکاسان جوان

در ادامه‌ی مبحث مطرح‌ شده‌ی دو بخش گذشته، در این فصل به معرفیِ اجمالیِ آثار عکاسان جوانی پرداخته‌ایم که در جستوجوی دنیایی شخصی، بر "شهر"؛ "طبیعت" و "قلمرویِ مرزی میان آن دو" ، تکیه کرده‌اند. ...