شماره 55 عملکرد گرافیک محیطی و پروژه‌های راهیابی / دیوید گیبسون / نغمه یزدان‌پناه

برای ایجاد یک استراتژی راه‌یابی و طراحی سیستم علائم، طراح باید خوشه‌ای از نشانه‌ها طراحی کند که نه تنها اطلاعات اولیه و نیازهای راه‌یابی را برآورده کنند، بلکه با در نظر گرفتن سلسله‌مراتب مناسب اطلاعات و مقررات معمول تبادل نشانه به موضوعات ثانویه و مخاطبان توجه لازم را داشته باشد...