38

علائم راهنما در گرافیک شهری / کرایک ام. برگر / تلخیص و ترجمه : مهدیه کُرد

تا پیش از قرن نوزدهم گرافیک محیطی به معنای امروزی آن مطرح نبود؛ علائم به شكل الحاقاتی بر بدنه اصلی ساختمان ها نصب می شدند؛ نقشه به معنای تصویری بر روی یك برگ كاغذ بود؛ و تابلوهای بنر فقط در قالب اعلانات وجود داشتند. دنیای مدرن امروز با حمل و نقل پرسرعت، مباحث مربوط به تبعات جهانی شدن، پیشرفت های تكنولوژی و فعالیت های اجتماعی گسترده لزوم توجه به علائم راهنما و گرافیكِ هویتی را آشكارتر ساخته است...