56

عصر کیوریترها / مایکل برنسن / صالح نجفی

حقیقت آن است كه در نمایشگاه‌هاى بزرگ امروز، بیشتر آدم‌ها (مخاطبان بالقوّه كارهاى هنرى) دیگر وقتى ندارند تا فعالیت‌هاى خود را كم كنند و خود را در مجموعه وسیع (و گاه بى‌در و پیكر) كارهاى هنرى غرق كنند ـ مسأله در این‌جا این نیست كه مخاطبان نمى‌فهمند چه خبر است و احتیاج دارند كسى برایشان توضیح بدهد؛ مسأله اصلى این است كه امروزه دیگر نمى‌توان كارهاى هنرى را به طور مستقیم تجربه كرد، آن هم با چنان شدّت و شورى كه گواه تأثیر نیرومند خود آثار باشد...