12

عالم خیال یک نقاش / مارینا وارنر / مریم اطهاری

پیش از خواندن این مقاله، دانستن فرازهایی از دو داستان ضروری می‌نماید: یکی داستان «جین ایر» که «رگو» تصویرگری‌اش نموده و این مقاله به بهانه‌ی نمایش آن تصاویر نگاشته‌ شده‌است و دیگری اسطوره‌ی «پسیشه» و «کوپیدو» که در این متن اشاراتی فراوان به آن شده‌است. (مترجم)