>> شماره 56

ظهور گفتمان کیوریتری از اواخر دهه 1960 میلادی تا امروز / پال اونیل / مهدیه کرد

از دهه 1960 میلادی درك و پذیرش فزاینده‌ای از كیوریترها به عنوان بازیگرانی با نقشی فعال‌تر، خلاق‌تر و موثرتر از گذشته در تولید، وساطت و انتشار هنر ایجاد شد. هدف ما ارائه گزارش تاریخی دقیقی از این روند نیست، امّا سه تحوّل تاریخی مهمی كه به نحو تاثیرگذاری درك بنیادین ما از گفتمان كیوریتری معاصر را شكل بخشیده‌اند معرّفی خواهند شد...