67

طنزنگاری به مثابه نمایش / فائقه بقراطی

بعید است که از میان ویژگی‌های زمینه‌ای، فلسفه‌ی هنری، موضوعی و سبکی بتوان فقط یکی از معیارها را به عنوان روش تفسیر آثار یک هنرمند برگزید. چون این معیارها به لحاظ زاویه‌ی دید همسطح نیستند. برخی دیدگاهی و کلی‌اند و برخی دیگر جزئی و فنی. انتخاب معیار جزئی ممکن است گستره و ژرفای تفسیر ما را محدود کند، مگر اینکه این منظرها بتواند برداشتی غیرتکراری به تفسیرهای روش‌شناختی معمول بیفزاید. ...