>> شماره 20

طراحان مُد / ترجمه: حمیدرضا کرمی

میگوئل آدرُوِر:

اگر مُد واجد جهت‌گیری سیاسی نبود، به آن نمی‌پرداختیم. اگر بتوان نوعی آگاهی سیاسی یا اجتماعی را ابراز، و در عین حال لباس‌های زیبایی هم طراحی کرد، این برای من یک موفقیت محسوب می‌شود.