مجموعه‌ی نامحسوس را علی بهشتی در سال ۱۳۹۵ کار کرده است.
50,000 ریال – خرید

64

طبیعت بیجان / علیرضا احمدی‌ساعی

نقدی بر نمایش طراحی‌های علی بهشتی در گالری زیرزمین دستان، اردیبهشت 97 .