>> شماره 64

طبیعت بیجان / علیرضا احمدی‌ساعی

نقدی بر نمایش طراحی‌های علی بهشتی در گالری زیرزمین دستان، اردیبهشت 97 .