>> شماره 41

ضیافت / محمدمهدی چیت‌سازها

در يکی از زيباترين و باشکوه‌ترين متن‌های فارسی سده‌های ميانه‌ يعنی خسرو و شيرينِ حکيم نظامی گنجوی، لحظه‌ای شگرف وجود دارد که نگارگران ايرانی بيش از هر موضوع ديگری به آن پرداخته و سلطان محمد شاهکاری از آن آفريده است: ديدنِ خسرو، شيرين را در چشمه‌سار. ...