18

ضیاءپور و نقاشی نوگرای ایران / فائقه بقراطی

از شکل‌گیری نقاشی نوگرای ایران، حدود 65 سال می‌گذرد (از 1319 شمسی). این حرکت نزدیک به 35 سال پس از جنبش تجددخواهی عصر مشروطه آغاز شد. با وجود این برخی آن را دنباله‌ی رویکرد عام ایرانیان به تجدد، تعبیر می‌کنند. «تجدد» در متون جامعه‌شناسی و تاریخ معاصر ایران به مفهوم «آگاهی» نخبگان و روشنفکران به موقعیت فرهنگی- سیاسی- اجتماعی جامعه‌ی خویش در قیاس با مدرنیته‌ی اروپایی و «میل» به «تغییر»، عقلانی شدن امور، آزادی و شناخت فردیت در چارچوب نگاه انسان‌گرایانه است؛ به خصوص واژ‌های میان گیومه، «آگاهی» و «میل» به «تغییر» به این اصطلاح معنا می‌بخشند.