ضمیر ناخودآگاه هنر مدرن ایران.
50,000 ریال – خرید

50

ضمیر ناخودآگاهِ هنر مدرن ایران / باوند بهپور

این مقاله‌ای بصری است درباره هنرمندان مدرن ایران که در مقاطعی بازگشته‌اند، مانده‌اند یا رفته‌اند. مقاله‌های بصری در تاریخ هنر سابقه و جایگاه خود را دارند. تاریخ‌نگار هنر آلمانی، ابی واربورگ در سال 1937 "اطلس" خود را مشتمل بر قریب به 1000 تصویر همچون مقاله‌ای دیدنی سامان داده‌بود. مقاله حاضر هم همچون هر مقاله‌کلامی، نه معنایی واحد دارد و نه کاملاً بی‌طرف می‌ماند یا از نیت و غرض برکنار. ...