50

ضمیر ناخودآگاهِ هنر مدرن ایران / باوند بهپور

مقاله‌ی «ضمیر ناخودآگاه هنر مدرن ایران» نوشته‌ی باوند بهپور مقاله‌ای است بصری درباره‌ی هنرمندان مدرن ایران که در مقاطعی بازگشته‌اند، مانده‌اند یا رفته‌اند. او در نمودارهای دقیقی که برای هر هنرمند پدید آورده به کشور و سال‌های اقامت هر هنرمند پرداخته، و با قرار دادن تعداد بسیار زیادی از آثارشان در مقایسه با معادل اروپایی، تحلیلی بصری از روند کاری و سال‌های مهاجرت‌شان ارائه داده است. با نگاهی دقیق، تأثیر فرهنگ کشورها و هنرمندان گوناگون بر آثار هنرمندان ایرانی را خواهیم دید. تأثیر گرفتن لزوماً اما از طریق «اقامت» در جایی اتفاق نمی‌افتد. نمودارهای این صفحات به خوبی نشان می‌دهند که هنرمندان ایرانی لزوماً از هنرمندان کشورهایی که در آن اقامت داشته‌اند الهام نگرفته‌اند و لزوماً هم از معاصران خود متأثر نبوده‌اند. تأثیرپذیری اما به معنای تقلید نیست، زیرا هر کدام از هنرمندان ایرانی این نمودار فردیت خود را طی سال‌های اقامت‌شان جست‌وجو کرده‌اند و سپس به عمل درآورده‌اند.