یک نقاشی از رون کیتای
50,000 ریال – خرید

4

صیادی / رون کیتای / ثمیلا امیرابراهیمی

یادداشتی از رون کیتای، ترجمه شده از کتاب: نظریات و اسناد هنر معاصر 1996