38

صفحه آرایی و مدیریت هنری نشریات / یولاندا زاپاترا / سحر ترهنده

تمامی دیزاینرها از آگاه شدن نسبت به رویكردها، تغییرات فرهنگی و روح زمانه خود نفع خواهند برد. سود این آگاهی برای طراحان و مدیران هنری، افرادی كه بیشترشان باید ثابت كنند از پیشگامان مُد و فرهنگ‌اند، دو چندان است. به همین دلیل، ما گستره فرهنگی عریض، رویكردهای متفاوت دیزاین و رسانه‌های گوناگون را مورد بررسی قرار می‌دهیم. با این وجود ویراستاران هنری و طراحان صفحه می‌توانند با توجه به هنر خود و با نگاه كردن به آثار گذشتگان، به‌خصوص دیزاینرها و نشریاتی كه عملاً تأثیرگذار، نوآور یا ساختارشكن بوده‌اند، حتی بدون ذكر ایده‌ها و الهام‌ها بینشی عمیق به‌دست آورند.