شماره 69

صفاری، هنرمند مستقل و استوار / کریم مجتهدی

یکی از اولین جلساتی که در دوره نوجوانی با صفاری در کارگاه استاد میرمصور بودیم، ایشان از ما خواستند که به دست چپ خود دقیقاً نگاه کرده، آن را طراحی کنیم. ما هر دو به این کار مشغول شدیم...