>> شماره 78

صد سال نوشتن درباره‌ی هنر؛ یا در ستایش نیروی انفجاریِ قطعات، اسناد، و پاره‌های امر واقع/ مجید اخگر