12

صداها، بدن‌ها، فضاها: فعالیت‌ هنری جنی هولتزر / دیوید جوزلیت / مجید اخگر

« مانیفست پیامی است که مخاطب آن کل جهان است، و تنها دعویِ آن کشف درمانی آنی برای سفلیس سیاسی، ستاره‌شناختی، هنری، پارلمانی، زراعتی و ادبی است. یک مانیفست ممکن است خوشایند و صمیمانه باشد؛ و همیشه درست، قوی، پرشور و منطقی است. در خصوص منطق، باید بگویم که خودم را آدم قابل قبولی می‌دانم»

تریستان ترازا