36

صبح جمعه با شما / شادی ملک

...خُب همه مى‌دانیم كه تهران شهر شلوغی‌ست و هوایش كثیف، مكان‌هاى عمومی براى استفاده و تفریح شهروندانش كم، رفت و آمد به نقاط مختلفش دشوار و مستلزم ساعت‌ها در ترافیك ماندن و دود خوردن؛ ولى روز جمعه شاید با بقیه روزها كمى فرق داشته باشد: كمى خلوت‌تر، كمى تمیزتر و نسبتاً پُررویداد. براى سلیقه‌هاى مختلف دراین روز فعالیت‌هایى عمومى/شهرى وجود دارد؛ براى مثال جمعه صبح‌ها مى‌شود به كوه، نماز جمعه یا جمعه بازار رفت، ظهر ناهار را در رستوران خورد و عصر به چند گالرى سر زد یا منتظر فرجی ماند. ...