60

شکل‌ گرفتن از طبیعت، شکل‌ دادن به تاریخ / مجید اخگر

درباره‌ی رمانتيسم متقدم آلمان به عنوان سرمشق‌ مدرنيسم هنری