>> شماره 63

شکل زمان / جورج کیوبلر / کتایون یوسفی

قدیمی‌ترین بازمانده‌ها از میان ساخته‌های انسان ابزارهای سنگی است. سلسله‌ای به‌هم‌پیوسته آن‌ها را به اشیای امروزی وصل می‌کند. این سلسله بارها و بارها به شاخه‌های فرعی منشعب شده و اغلب به بن‌بست رسیده است. با انقراض نسل خانواده‌های صنعتگر یا فروپاشی تمدن‌ها کل مجموعه‌ی به‌هم‌پیوسته قطع می‌شد، اما جریان امور هرگز کاملاً از حرکت باز نمی‌ایستاد. هر چیزی که امروزه ساخته می‌شود یا نسخه‌برداری یا گونه‌ای تغییریافته از نمونه‌های اندکی پیش از خود است؛ به‌همین ترتیب و بدون انقطاع، می‌توان به عقب رفت تا روز پیدایش انسان. این ارتباط پیوسته در زمان باید بخش‌های منفصل کمتری داشته باشد. ...