>> شماره 51

“شکل” به مثابه “مفهوم” / کریم نصر

هنرهای مفهومی سال‌هاست در شاخه‌های گوناگون خود رشد و گسترش یافته و اکنون در سراسر جهان مخاطبان بسیاری دارد.این موفقیت نشا‌نه گرایش جامعه جهانی به شکل‌های نوین هنری است. اما به نظر می‌رسد موقعیت کنونی هنر کانسپچوال با آنچه بانیان نظری آن در پی‌اش بودند تفاوتی ماهوی دارد. ...