مدخل‌های حرفه هنرمند

آیا می‌توانیم با شهرمان حرف بزنیم؟ می‌توانیم از آن بگوییم؟ می‌توانیم درکش کنیم؟ بازنمایی‌اش کنیم؟

بر دیوارهای شهر ما نقاشی می‌کشند. این تصاویر حیات شهری و تجربه تهران را می‌سازند. اما خودشان چگونه ساخته می‌شوند؟ چه کسانی آنها را می‌کشند؟ چگونه انتخاب می‌شوند؟

چه سلیقه فرهنگی آنها را می‌پسندد؟ تاریخ و سیرتغییرشان چیست؟ این تصاویر به ما چه می‌گویند؟ ...