مدخل‌های حرفه هنرمند
شماره 39

شهر

آیا می‌توانیم با شهرمان حرف بزنیم؟ می‌توانیم از آن بگوییم؟ می‌توانیم درکش کنیم؟ بازنمایی‌اش کنیم؟

بر دیوارهای شهر ما نقاشی می‌کشند. این تصاویر حیات شهری و تجربه تهران را می‌سازند. اما خودشان چگونه ساخته می‌شوند؟ چه کسانی آنها را می‌کشند؟ چگونه انتخاب می‌شوند؟

چه سلیقه فرهنگی آنها را می‌پسندد؟ تاریخ و سیرتغییرشان چیست؟ این تصاویر به ما چه می‌گویند؟ ...