عکس هوایی زاهدان
50,000 ریال – خرید

72

شهر و جغرافیای هنر / مهدی نصراله‌زاده

و چنین نیست که کار/ اثر (work) فلسفیِ حاضر همچون مطالعات سرد و کناره‌جویانه‌ی آدمی عجیب‌وغریب و دور از اجتماع بوده و بدین سیاق شکل گرفته باشد. این اثر درست به حاقِّ کار دهقانان تعلق دارد. وقتی بچه‌دهقانِ کم‌سن‌وسال سورتمه‌ی سنگینش را با خود به بالای سرازیری می‌کشد و آن را، که لبالب پر شده است از کنده‌های درخت راش، در فرودی خطرناک به پایین، به خانه‌اش، هدایت می‌کند، وقتی شبان، عمیقاً غرق در فکر و با گام‌هایی آهسته، گله‌اش را به بالای سرازیری می‌برد، وقتی کشاورز در کومه‌اش توفال‌های بی‌شمار را برای سقف خانه‌اش آماده می‌کند، کار من نیز از همین قماش است. کار/ اثرِ حاضر عمیقاً در زندگی دهقانان ریشه داشته، به زندگی آنان ربط دارد. ...