1

شهر در عکاسی / گراهام کلارک / شیرین حکیمی

اگر بتوان گفت که عکاسی از چشم‌اندازها و پیشرفت‌های اولیه از نقاشی منظره و زیبایی‌شناسی آن سرچشمه گرفته، پس عکاسی از مناظر شهری، پایه و اساسش را مدیون مورد توجه قرار گرفتن فضاهای شهری در نقاشی اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم است. لازم به یادآوری است که عکاسی، خود در دوره‌ای روی کار آمد که رشد شهرنشینی و صنعت پیشاپیش انگیزۀ ایجاد هنر و ادبیاتی سنگین در مقابل گسترش نواحی شهری، به خصوص شهرهایی چون لندن، پاریس و نیویورک را فراهم کرده بود. ...