1

شهر در انعکاس تصویر / ثمیلا امیرابراهیمی

شهر پیشرفته‌ترین شکل فضایی تجمع انسانی است. انسان شهری، چون یاخته‌ای درون بدنی عظیم، همواره از کیفیات آن آگاه و متأثر است و تمام انقباض‌ها و انبساط‌های این بدن بزرگ را نه تنها از طریق حواس پنج‌گانه بلکه در اعصاب و روان خود حس می‌کند. طبیعی است که این آگاهی در هنر هنرمند نیز متجلی می‌شود.