13

شعر به عنوان درس و دلیل ضربت / محمدعلی سپانلو

عکس‌نوشته‌ای از محمدعلی سپانلو.