76

شناسنامه

صاحب امتیاز: مؤسسه‌ی غیرتجاری حرفه هنرمند زمان نو

مدیر مسئول: ایمان افسریان

دبیر بحث فصل: مهدی نصراله‌زاده

دبیر نقد فصل: علیرضا رضایی‌اقدم

دبیر ایده‌ی فصل (آیینه و تصویر): غزاله هدایت

دبیر ایده‌ی فصل (زبان و تصویر 3 ): مجید اخگر

ویراستار بخش زبان و تصویر 3: مهدی حبیب‌زاده

دبیر درسگفتار تاریخ هنر و فرهنگ ایران: هدا اربابی

دبیر سایت: علیرضا رضایی‌اقدم

اینستاگرام: علیرضا احمدی‌ساعی

تلگرام: فرنوش جندقیان

مدیر اجرایی: صحرا محمدیان پورامجدیان

مدیر هنری: پریسا امت‌علی

مدیر مالی: نگار مختاری

مدیر فروش: نیلوفر فرهود

ویراستار و نمونه‌خوان: مریم مظفری

سازمان آگهی‌ها: شیوا خالصی، عسل نقی‌زاده، ویدا شهراب