>> شماره 66

شناسنامه

صاحب امتیاز:مؤسسه مطبوعاتی حرفه هنرمند زمان نو

مدیر مسئول: ایمان افسریان

زیر نظر شورای نویسندگان

حرفه: عکاس غزاله هدایت

حرفه: نقاش ایمان افسریان

حرفه: هنرمند مجید اخگر

بخش شهر: مسلم خضری

مدیرمالی و اجرایی: لیلا پوربابک

مدیرسازمان آگهی‌ها: صحرا محمدیان ‌پورامجدیان

مدیر هنری: پریسا امت‌علی

دبیر شبکه‌های مجازی: علیرضا احمدی‌ساعی

تبلیغات: ویدا شهراب

فروش: کسری زاهدی، نیلوفر فرهود، سارا سپهری‌فر

ویراستار: محسن فرهمند

 

مؤلفان و هنرمندان: علیرضا احمدی‌ساعی/ آلفرد اچ.‌بار/ گابر اُز/ بابک اطمینانی/ ثمیلا امیرابراهیمی/ کیوان باجغلی/ جفری بَچِن/ ادم برومبرگ/ ولید بشتی/ ولفگنگ تیلمانس/ جاناتان جونز/ بیل جیکبسن/ وحید حکیم/ میرزا حمید/ مسلم خضری/ رابرت راوشنبرگ/ علیرضا رضایی‌اقدم/ همایون سلیمی/ آلیور شانارین/ مِیِر شاپیرو/ منیر شاهرودی‌ فرمانفرمائیان/ نسرین طالبی‌ سروری/ مسعود عربشاهی/ مهرداد عمرانی/ حبیب فرج‌آبادی/ اصغر کفشچیان/ آندرئاس گفلر/ لوسی لیپارد/ کریس مک‌کا/ سیراک ملکنیان/ آنا موشینسکا/ هادی مؤمنی/ مهران مهاجر/ اردشیر میرمُنگره/ گری فیبیئن‌ میلر/ كرك وَرِندو/ نائویا هاتاکیاما/ غزاله هدایت/ کارستِن هریس/ جکی هیگنز

 

مترجمان: مجید پروانه‌پور/ ابوالفضل توکلی‌شاندیز/ گل‌آرا جهانیان/ پیمان چهرازی/ مسلم خضری/ فاطمه مولازاده/ صالح نجفی/ گلنار نریمانی/ ستاره نوتاج/ کیوان نیک‌طبیعت/ کتایون یوسفی