>> شماره 73

شناسنامه

صاحب امتياز:مؤسسه غيرتجاری حرفه هنرمند زمان نو

مدير مسئول: ايمان افسريان

زير نظر شورای نويسندگان

ايده‌‌ی فصل: مجيد اخگر (با همکاری گلنار نريمانی)، غزاله هدايت

چهره‌ی فصل: غزاله هدايت، ايمان افسريان

درس‌گفتار: آرياسپ دادبه (با ويرايش هدا اربابی)

نقد فصل: عليرضا رضايی‌اقدم

شبکه‌های مجازی: عليرضا احمدی‌ساعی

سايت: عليرضا رضايی‌اقدم

مديراجرايی: صحرا محمديان ‌پورامجديان

مدير هنری: پريسا امت‌علی

مديرمالی: نگار مختاری

مدير فروش: نيلوفر فرهود

مدير بازاريابی: سياوش حاجی‌نظر

سازمان آگهي‌های حرفه:هنرمند: ويدا شهراب88937291

ويراستار و نمونه‌خوان: مريم مظفری

 

مؤلفان و هنرمندان: عليرضا احمدی‌ساعی/ مجيد اخگر/ هدا اربابی/ جولين استالابراس/ بليک استيمسون/ تری اسميت/ چيکا اُکه‌که‌ـ‌آگولو/ آذر امامی ‌پری/ ثميلا اميرابراهيمی/ ژان‌فيليپ آنتوان/ باوند بهپور/ شهلا حسينی/ آرياسپ دادبه/ آرتور دانتو / عليرضا رضايی‌اقدم/ هَل فاستر/ ديويد کمپنی / ايزابل گراو/ بوريس گرويس/ جيمز مِيِر/ هانا ياکوبی/ غلامرضا يزدانی/

 

مترجمان: الهام آقاباباگلی/ ابوالفضل توکلی شانديز/ مهدی حبيب‌زاده/ داوود حسينی/ نسترن صارمی/ مهران مهاجر/ صالح نجفی/ ستاره نوتاج/ نغمه يزدان‌پناه