77

شناسنامه

صاحب امتیاز: مؤسسه‌ی غیرتجاری حرفه: هنرمند زمان نو

مدیر مسئول: ایمان افسریان

دبیر ایده‌ی فصل (زبان و تصویر 4): مجید اخگر

دبیر چهره‌ی فصل: مهدیه کُرد

دبیر ایده‌ی فصل (درباره‌ی ارزش زیبایی‌شناختی): مهدی نصراله‌زاده

دبیر درس‌گفتار تاریخ هنر و فرهنگ ایران: هدا اربابی

دبیر نقد فصل: علیرضا رضایی‌اقدم

ویراستار بخش زبان و تصویر 4: مهدی حبیب‌زاده

دبیر سایت: علیرضا رضایی‌اقدم

تلگرام: فرنوش جندقیان

مدیر اجرایی: صحرا محمدیان پورامجدیان

مدیر هنری: پریسا امت‌علی

مدیر مالی: نگار مختاری

مدیر فروش: نیلوفر فرهود

ویراستار و نمونه‌خوان: مریم مظفری

صفحه‌آرا: مهدی اسدی

سازمان آگهی‌ها: شیوا خالصی، عسل نقی‌زاده، ویدا شهراب