>> شماره 70

شناسنامه

صاحب امتياز: مؤسسه غيرتجاری حرفه هنرمند زمان نو

مدير مسئول: ايمان افسريان

زير نظر شورای نويسندگان

حرفه: عکاس غزاله هدايت

حرفه: هنرمند مجيد اخگر (با همکاری گلنار نريمانی)

درس‌گفتار: آرياسپ دادبه (با ويرايش هدا اربابی)

نقد فصل: عليرضا رضايی‌اقدم

شبکه‌های مجازی: عليرضا احمدی‌ساعی

مديراجرايی: صحرا محمديان ‌پورامجديان

مدير هنری: پريسا امت‌علی

مديرمالی: نگار مختاری

مدير فروش: نيلوفر فرهود

مدير بازاريابی: سياوش حاجی‌نظر

گرافيست: نيلوفر اسکندريان

تبليغات: ويدا شهراب، الهام سليمان‌نژاد

ويراستار: پرستو قربانی

نمونه‌خوان: سمن‌ناز اژدری

مؤلفان و هنرمندان: مجيد اخگر/ خيزران اسماعيل‌زاده/ ايمان افسريان/ سردار تونيچ/ نيما جمالی/ مهدی چيت‌سازها/ آرياسپ دادبه/ محمدرضا ربيعی/ غزاله رضائی/ عليرضارضايی اقدم/ جين ری/ سهيلا شمس/ نسرين طالبی سروری/ ژان فرانسوا ليوتار/ ان فريدبرگ/ ريچارد کرنی/ پويا کريم/ مهران مهاجر/ محمدرضا يگانه‌دوست

مترجمان: مهدی حبيب‌زاده/ پيمان ‌چهرازی/ نسترن صارمی/ مهدی فياضی‌کيا/ صالح ‌نجفی/ گلنار نريمانی