>> شماره 72

شناسنامه

صاحب امتياز:مؤسسه غيرتجاری حرفه هنرمند زمان نو

مدير مسئول: ايمان افسريان

زير نظر شورای نويسندگان

دبيران اين شماره: ايمان افسريان، غزاله هدايت، مجيد اخگر

درس‌گفتار: آرياسپ دادبه (با ويرايش هدا اربابی)

شبکه‌های اجتماعی: عليرضا احمدی ساعی

سايت: عليرضا رضايی‌اقدم

مديراجرايی: صحرا محمديان پورامجديان

مدير هنری: پريسا امت‌علی

مديرمالی: نگار مختاری

مدير فروش: نيلوفر فرهود

مدير بازاريابی: سياوش حاجی‌نظر

سازمان آگهی‌های حرفه: هنرمند: ويدا شهراب، الهام سليمان‌نژاد

ويراستار و نمونه‌خوان: مريم مظفری

مؤلفان و هنرمندان: ارسلان آقاخانی/ سجاد آورند/ مانی اسدزاده / خيزران اسماعيل‌زاده/ هدا اربابی/ ايمان افسريان/ محسن بايرام‌نژاد/ باوند بهپور/ مسلم خضری/ آرياسپ دادبه/ آرش صداقت‌کيش/ کيارنگ علايی/ زهرا قراخانی/ حامد قصری/ اميرحسين کردونی/ هادی مؤمنی/ مهدی نصراله‌زاده/ غلامرضا يزدانی